ثبت سفارش

برای ثبت سفارش، پس از عضویت در وبسایت و درج دقیق اطلاعات، محصول یا محصولات مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کنید، سپس جهت پرداخت از طریق گزینه ثبت فیش اقدام نموده و اطلاعات واریزی را ثبت کرده، با انتخاب نحوه ارسال خرید خود را نهایی کنید. زمان تایید فیش ثبت شده یک روز کاری میباشد.
حداقل مبلغ خرید از سایت 200.000 تومان میباشد.
درج شماره تلفن همراه در پروفایل الزامی است.